Xô đi biển hình lâu đài HT943

Kích Thước: 13x22x10 cm

Bao gồm các dụng cụ đi biển, bên dưới xô khi đặt trên cát sẻ có hình lâu đài.